Go to Top

Rośnie ilość odpadów

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego w ubiegłym roku przeciętny Polak wytworzył średnio 332 kg odpadów komunalnych, czyli o 7 kg więcej niż rok wcześniej. Na składowiska skierowano 43 procent odpadów, a do recyklingu trafiło 25 procent. Z danych wynika, że w 2019 r. zebranych zostało 12,8 mln ton odpadów komunalnych, a więc o 2,1 proc. więcej niż w 2018 r. Na tę liczbę składa się 10,8 mln ton odpadów powstałych w gospodarstwach domowych, co stanowiło 84,5 proc. wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych. Raport precyzuje też, że w 2019 r. funkcjonowało 2.190 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a usługę ich odbierania świadczyły 1.352 przedsiębiorstwa.

Zebrane odpady komunalne w 2019 r. zostały skierowane do następujących procesów:
•    odzysk – 7 087,0 tys. ton (55,6 proc.), w tym:

•    recykling – 3 192,1 tys. ton (25,0 proc.),

•    biologiczne procesy przetwarzania (kompostowanie lub fermentacja) – 1 153,2 tys. ton (9,0 proc.),

•    przekształcenie termiczne z odzyskiem energii – 2 741,8 tys. ton (21,5 proc.),

•    unieszkodliwienie 5 665, 7 tys. ton (44,4 proc.), w tym:

•    przez przekształcenie termiczne bez odzysku energii – 178,6 tys. ton (1,4 proc.),

•    przez składowanie – 5 487,2 tys. ton (43,0 proc.).

Na koniec 2019 r. funkcjonowało 278 składowisk przyjmujących odpady komunalne, zajmujących łączną powierzchnię 1 670 ha. Ponad 92 proc. z nich wyposażonych było w instalacje służące do odgazowywania, w wyniku czego poprzez spalanie ujętego gazu odzyskano ok. 91 153 tys. MJ energii cieplnej oraz ok. 112 914 tys. kWh energii elektrycznej.
W 2019 r. zamkniętych zostało 16 składowisk o łącznej powierzchni około 52,8 ha. W 2019 r. w Polsce zlikwidowano 11 371 dzikich wysypisk, z których łącznie zebrano ok. 26 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2019 r. odnotowano istnienie 1873 dzikich wysypisk.