Go to Top

Dofinansowanie zbiórki odpadów

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 24 sierpnia uruchomi dwa nabory wniosków dla gmin, które potrwają do 30 czerwca 2022 roku. Dotyczyć one będą selektywnej zbiórki i zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz instalacji gospodarowania nimi. Ministerstwo Klimatu wyjaśnia, że z NFOŚiGW będzie można otrzymać dotacje i pożyczki, przy czym dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść nawet do 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Z oferty będą mogły skorzystać jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz przedsiębiorcy zainteresowani np. budową stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Do rozdysponowania na ten cel jest 575 mln zł.