Go to Top

Mandaty za brak deklaracji śmieciowej

Weszło w życie rozporządzenie MSWiA w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych mogą karać mandatami. Nowe uprawnienia dotyczą między innymi braku deklaracji śmieciowej, braku kompostownika oraz złamania zakazu wjazdu do strefy czystego transportu. Regulacja ma charakter dostosowujący i wynika ze zmian w ustawach: o elektromobilności oraz o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

To na ich podstawie rady miast mogą ustanawiać strefy czystego powietrza, w których co do zasady mogą poruszać się jedynie pojazdy elektryczne, pojazdy napędzane wodorem lub gazem ziemnym. Za nieprzestrzeganie ograniczeń związanych ze strefą czystego transportu grozi mandat w wysokości 500 zł. Zgodnie z rozporządzeniem będzie go mógł nałożyć strażnik gminny (miejski) posiadający upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego.