Go to Top

Komunikat Ministerstwa Klimatu i Środowiska

Zgodnie z unijnymi wymogami dotyczącymi odpadów poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć, wynosi 50 proc. w 2020 r. i 55 proc. od 2025 r. W związku ze zmianą metody obliczania poziomu recyklingu konieczne było zaktualizowanie celów pośrednich w sposób umożliwiający stopniowe dojście przez gminy do wymaganych poziomów w 2025 r. oraz kolejno w 2030 r. i 2035 r.

Na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiej i Rady w sprawie odpadów, poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, jaki każde państwo członkowskie UE musi osiągnąć:
- w 2020 r. wynosi 50 proc. w odniesieniu do 4 frakcji odpadów komunalnych (papier, metal, plastik szkło);
- od 2025 r. wynosi 55 proc. w odniesieniu do wszystkich wytworzonych odpadów komunalnych.
Zgodnie z nową metodą, od 2021 r. poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu będzie wyliczany w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Oznacza to, że w stosunku do obowiązującej metody, do osiąganego poziomu będą uwzględnianie dodatkowe frakcje odpadów, takie jak bioodpady, tekstylia oraz inne odpady komunalne nieuwzględniane obecnie.
Określone w przepisach prawa cele pośrednie, umożliwiające stopniowe dochodzenie do celów określonych w przepisach Unii Europejskiej, powinny zapewnić stały wzrost poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, co jednocześnie pozwoli samorządom oraz podmiotom gospodarującym odpadami odpowiednie dostosowanie się do nowych ambitnych wymogów UE oraz nowych przepisów wprowadzanych do krajowej legislacji np. wdrażania pakietu odpadowego, w tym zmian dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta.