Go to Top

Nowe potrzeby inwestycyjne w gospodarce odpadami

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Projekt zakłada budowę 814 nowych PSZOK-ów oraz około 200 sortowni selektywnie zebranych odpadów.
 Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, przyjęcie zmiany KPGO 2022 do końca 2020 r. pozwoli na spełnienie warunku podstawowego w zakresie gospodarki odpadami i umożliwi skorzystanie ze środków UE na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Jest to termin kluczowy dla możliwości uruchomienia środków finansowych UE bez istotnych opóźnień.

Z załącznika do KPGO 2022 wynika, że w kolejnych latach powinien nastąpić rozwój PSZOK wraz z punktami napraw i wymiany rzeczy używanych. Oszacowano, że należy wybudować 814 nowych obiektów oraz zmodernizować obecnie funkcjonujące (ok. 30% - 570 obiektów). Przyjmując średni koszt budowy nowego PSZOK na poziomie 3,69 mln zł brutto oraz koszt modernizacji na poziomie 2,46 mln zł brutto, nakłady na budowę mają wynieść ok. 3 mld zł, a modernizację i rozbudowę 1,4 mld zł, łącznie ok. 4,4 mld zł. Z tej kwoty 4 mld przewiduje się na lata 2020-2029 oraz 0,4 mld zł - na lata 2029-2034.
W celu zapewnienia możliwości sortowania (doczyszczania) selektywnie zebranych odpadów w uchwale wskazano, że do 2028 r. powinno powstać około 200 sortowni selektywnie zebranych odpadów każda o przepustowości 10 000 Mg/rok/1 zm. (przy pracy dwuzmianowej). Jednocześnie przyjęto, że średni koszt budowy takiej sortowni to ok. 31 mln zł brutto.
W załączniku przedstawiono też potrzeby inwestycyjne w zakresie zagospodarowania poszczególnych frakcji materiałowych z odpadów: papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych i bioodpadów oraz odpadów wielomateriałowych, przy uwzględnieniu wymagań prawa krajowego i europejskiego w zakresie realizacji celów stawianych przez Unię Europejską, a także potrzeby w zakresie termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych, w szczególności medycznych i weterynaryjnych.