Go to Top

Nowela ustawy śmieciowej

Z końcem roku weszła w życie nowela Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Od teraz gminy będą mogły rozliczyć się z odpadów w korzystniejszy sposób i uwolnić niewykorzystany potencjał spalarni. Gminy za 2020 rok będą rozliczały się z recyklingu metodą odnoszącą się do czterech frakcji odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła), a nie wszystkich wytworzonych, dzięki czemu będą mogły wykazać wyższy poziom ich zagospodarowania.

Zgodnie z prawem gminy są zobowiązane do osiągnięcia za 2020 r. 50 proc. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych liczonego w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych. Według resortu środowiska korzystniejszy sposób rozliczania odpadów pozwoli gminom uniknąć kar szacowanych na 900 mln zł.
Celem noweli jest również uwolnienie ograniczonego obecnie potencjału spalarni odpadów. Chodzi m.in. o zniesienie obowiązującego limitu 30 proc. termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.
Metoda rozliczania się z recyklingu w odniesieniu do wszystkich wytworzonych frakcji zacznie być stosowana do obliczeń za 2021 rok.
Nowela przesuwa o rok uruchomienie tzw. modułu potwierdzeń w ramach bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - z 1 stycznia 2021 r. na 1 stycznia 2022 r. Moduł ten służyć będzie do elektronicznego rozliczania się m.in. z recyklingu i odzysku. Ma to związek z prowadzonymi w resorcie pracami nad tzw. ROP, czyli ustawą dotyczącą rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Zgodnie z nią producent ma współdzielić koszty selekcji, recyklingu i utylizacji odpadów, które powstały z jego produktów.