Go to Top

Jak poprawić gospodarkę odpadami

Rada Przedsiębiorczości uważa, że wśród głównych barier, które dzisiaj poważnie utrudniają rozwój sektora gospodarki odpadami należy wymienić między innymi niestabilność obowiązującego prawa i ciągłe jego nowelizacje. Negatywny wpływ ma także brak stabilnych warunków i zachęt do inwestowania w sektor oraz zintegrowanego podejścia do systemu gospodarki odpadami, który winien być oparty na efektywności ekonomicznej i ekologicznej, w tym z wykorzystaniem istniejących instrumentów ekonomicznych.

Poza tym normalne funkcjonowanie sektora wstrzymują ogromne zatory w zakresie wydawania lub nowelizacji decyzji sektorowych oraz pozwoleń zintegrowanych na poziomie urzędów marszałkowskich. Rada zwraca też uwagę, że właściwe organy administracji rządowej wydają się funkcjonować i tworzyć różne regulacje w oderwaniu od przedsiębiorców i bez dialogu z organizacjami reprezentującymi sektor.  Stąd też apel o przywrócenie partnerskiego dialogu z organizacjami reprezentującymi sektor gospodarki odpadami, co powinno być pierwszym krokiem na drodze do usunięcia barier rozwojowych oraz poprawy warunków funkcjonowania branży.