Go to Top

Odstępstwa od selektywnej zbiórki odpadów

Eksperci Unii Metropolii Polskich są sceptyczni wobec nowych przepisów umożliwiających odstępstwa od 5-pojemnikowej zbiórki odpadów. Ich zdaniem proponowane rozwiązania są nieprecyzyjne i mogą być trudne do wdrożenia. Zgodnie z projektem minister klimatu będzie mógł wydać na wniosek prezydenta miasta decyzję zezwalającą gminie na odstępstwo w zakresie 5-pojemnikowego zbierania odpadów komunalnych. Zdaniem ekspertów UMP powinno się jednoznacznie doprecyzować, czy dotyczy to wyłącznie zwolnienia gminy z obowiązku organizacji selektywnego odbierania odpadów z nieruchomości objętych zwolnieniem, czy rozciąga się również na zwolnienie z tego obowiązku wytwórców odpadów.

Projekt nowelizacji wskazuje, że uboższy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych może zostać wprowadzony dla całego obszaru danej gminy albo dla jego części. Zdaniem UMP takie rozróżnienie ma sens w gminach miejsko-wiejskich i nie do końca musi się sprawdzać w dużych miastach. Dlatego Unia w zgłoszonych do projektu uwagach zasugerowała, aby decyzja mogła zostać wydana także dla określonego typu zabudowy.
Miasta UMP postulują także, aby ustawodawca przywrócił rozwiązanie zgodnie z którym to gmina samodzielnie decyduje o objęciu tzw. nieruchomości niezamieszkanych gminnym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.
„Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach w obecnym kształcie, tj. dobrowolne przystępowanie właścicieli nieruchomości niezamieszkanych do systemów gminnych, skutkują niestabilnością systemów gminnych, utratą kontroli gmin nad strumieniem odpadów oraz zbędnym multiplikowaniem usług w zakresie transportu odpadów (zwłaszcza w dużych konglomeracjach miejskich) ze szkodą dla środowiska naturalnego” czytamy w stanowisku UMP.

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje ponadto rozwiązanie, w którym to od decyzji rady gminy zależeć będzie, czy właściciel lokalu w budynku wielorodzinnym będzie samodzielnie składał deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, czy też – tak jak to jest obecnie – deklaracja ta będzie składana zbiorczo przez wspólnotę mieszkaniową czy spółdzielnię mieszkaniową. Warunkiem podjęcia uchwały w tej sprawie ma być „zapewnienie przez gminę technicznych możliwości identyfikacji odpadów komunalnych wytwarzanych w poszczególnych lokalach”.
W ocenie UMP  zapis ten powinien zostać z projektu wykreślony. „Proponowanym zapisem pozostającym w sprzeczności z art.5 u.c.p.g. ustawodawca chce przerzucić na gminę ten obowiązek, czym stwarza sytuację, iż ew. decyzja gminy o niepodejmowaniu takiej uchwały będzie uznawana za działanie niechętne mieszkańcom, podczas gdy nadal gmina nie będzie miała tanich i realnych środków kontroli gromadzenia tych odpadów” – czytamy w uzasadnieniu stanowiska miast UMP.