Go to Top

Rekomendacje

Spalarnia nie truje

Wyniki, przeprowadzonej na wniosek wojewody wielkopolskiego, kontroli pokazują, że poznańska Instalacja Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) nie wpływa na pogorszenie jakości powietrza. Łączna emisja pyłów PM10 i PM2,5, które przyczyniają się do występowania smogu, w przypadku ITPOK w całym 2018 roku wyniosła zaledwie 3 procent dopuszczalnego limitu wyznaczonego dla instalacji.

Kontrola przeprowadzona przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczyła czterech obszarów: gospodarki odpadami, emisji do powietrza, hałasu oraz gospodarki wodno-ściekowej. W żadnym z powyższych obszarów nie stwierdzono wykroczeń i nie nałożono żadnych sankcji pokontrolnych. Dodatkowo analiza próbek gazów odlotowych, pobranych z ITPOK w listopadzie 2018 r. przez Laboratorium Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych z Opola, nie wykazała jakichkolwiek przekroczeń dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Dzięki wieloetapowemu systemowi oczyszczania gazów spalinowych emisje pyłów, które w największym stopniu przyczyniają się do fenomenu smogu, są zredukowane do ścisłego minimum i wynoszą w skali roku odpowiednio: PM10 - 10,6 Mg/rocznie, PM2.5 - 5,3 Mg/rocznie.
Warto zauważyć, że wcześniejsze - prowadzone w latach 2016 i 2017 - kontrole WWIOŚ każdorazowo potwierdzały prawidłową eksploatację instalacji przez SUEZ, a wykonywane podczas tych inspekcji czynności kontrolne nigdy nie doprowadziły do stwierdzenia i wskazania prowadzącemu instalację jakichkolwiek uchybień w zakresie przestrzegania surowych norm środowiskowych.
Poznańska ITPOK została zaprojektowana w taki sposób, aby przekształcać odpady w energię. Zimą produkuje ciepło, a latem wyprodukowana w niej para kierowana jest do wysokosprawnej turbiny, która może generować nawet 18 MW energii elektrycznej. W efekcie w 2018 roku ITPOK wyprodukował aż 112 000 MWh energii elektrycznej, co pokrywa zapotrzebowanie ponad 130 tys. mieszkańców.