Go to Top

Rekomendacje

Stawki za śmieci

Według wyliczeń GUS maksymalne stawki za odbiór posegregowanych odpadów wyniosą 33,86 zł od osoby i 94,80 zł od gospodarstwa domowego. Stawki zostały wyliczone na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę za ubiegły rok, według którego wyliczane są stawki za śmieci. Z wyliczeń GUS-u wynika, że w 2018 roku wyniósł on 1693 zł.

Algorytm na podstawie, którego wyliczane są maksymalne miesięczne stawki za odbiór odpadów zawarty jest w tzw. ustawie śmieciowej (ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Zgodnie z prawem wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na jedną osobę podawanego przez GUS służy do ustalenia przez radę gminy stawek opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Stosując algorytm zawarty w ustawie śmieciowej - w przypadku rozliczania się za odpady od mieszkańca, miesięcznie za posegregowane śmieci zapłacimy 33,86 zł (2 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę - mieszkańca).
Jeżeli opłata śmieciowa naliczana jest od metra sześciennego wody, to stawka wyniesie 11,85 zł za metr sześcienny zużytej wody (0,7 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę). W przypadku opłaty naliczanej od metra kwadratowego powierzchni lokalu mieszkalnego - będzie to 1,35 zł za metr kwadratowy (0,08 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę).
Z kolei, jeżeli opłata śmieciowa naliczana jest od gospodarstwa domowego, będzie to 94,80 zł (5,6 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę).
Ustawa śmieciowa stanowi ponadto, że w przypadku, kiedy odpady nie są zbierane selektywnie, to rada gminy określa wyższe stawki za ich odbiór, nie wyższe jednak niż dwukrotność maksymalnej opłaty za śmieci zebrane selektywnie.