Go to Top

Rekomendacje

Skupy śmieci

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku przewiduje możliwość sprzedaży surowców wtórnych, które gminy zbiorą w selektywnej zbiórce. Każdy kto odda papier, szkło lub plastik Być może już wkrótce chętni nie będą musieli wyrzucać śmieci do domowych koszy, mogą zanieść je do skupu. Postanie takich miejsc selektywnego zbierania odpadów przez gminy przewiduje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku. Pieniądze będą pochodziły z opłaty recyklingowej. Sprzedając papier, szkło, metal czy plastik uzyskamy podwójną korzyść – otrzymamy pieniądze, możemy też zapłacić mniej za wywóz naszych domowych odpadów. Oczywiście to tylko pod warunkiem powiązania ich ilości z faktyczną opłatą.

Nowelizacja Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje także zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tych właścicieli nieruchomości, którzy mają przydomowe kompostowniki i zagospodarowują w nich bioodpady. Ważnym punktem jest wprowadzenie odpowiedzialności wytwórcy odpadów niebezpiecznych za gospodarowanie odpadami aż do momentu ich odzysku lub unieszkodliwienia.
Kolejną zmianą jest usprawnienie realizacji zasady „zanieczyszczający płaci”poprzez umożliwienie niezwłocznego usuwania odpadów przez odpowiednie organy ochrony środowiska ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi. Posiadacz odpadów będzie  zobowiązany do zwrotu kosztów takiej akcji.