Go to Top

Rekomendacje

Śmieci coraz więcej

Jak wynika z raportu Głównego Urzędu Statystycznego problem śmieci w Polsce narasta. W 2018 roku w naszym kraju odnotowano wzrost ilości wytworzonych odpadów komunalnych i obecnie średnia na jednego mieszkańca wynosi 325 kg. Cieszyć natomiast może poprawa poziomu segregacji odpadów. W ubiegłym roku odpady selektywnie zebrane stanowiły 28,9 procent w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Najwięcej opadów komunalnych wytworzonych przypadało na 1 mieszkańca województw: dolnośląskiego (394 kg) i zachodniopomorskiego (377 kg), śląskiego (367 kg) oraz lubuskiego (361 kg), najmniej zaś – świętokrzyskiego (201 kg), lubelskiego (222 kg), podkarpackiego (234 kg) i podlaskiego (253 kg).

Przypomnijmy, w 2020 roku polskie gminy będą musiały osiągnąć 50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych, a w roku 2035 aż 65 proc. odpadów powinniśmy poddawać recyklingowi. Obowiązek ten wynika z unijnych przepisów. Wielu samorządowców uważa te normy za dyskusyjne czy nierealne do osiągnięcia we wskazanym terminie, jednak poziom segregacji z roku na rok się poprawia. Jak wynika z raportu GUS, w 2018 r. odnotowano wzrost udziału odpadów zebranych lub odebranych selektywnie w ogólnej ilości wytworzonych odpadów komunalnych – do 28,9 proc. z 27,1 proc. w 2017 r. Całkowita waga zebranych lub odebranych selektywnie odpadów wzrosła z około 3 239 tys. ton w 2017 r. do około 3 608 tys. ton w 2018 r. (o 11,4 proc.).
Na jednego mieszkańca Polski przypadało około 94 kg zebranych lub odebranych selektywnie odpadów komunalnych (rok wcześniej – 84 kg), przy czym w miastach było to 106 kg, a na obszarach wiejskich – 76 kg (rok wcześniej odpowiednio 98 kg i 64 kg).
Najwięcej (91,9 proc.) odpadów komunalnych odebranych lub zebranych selektywnie w 2018 r. zostało wytworzonych przez gospodarstwa domowe. W porównaniu z rokiem poprzednim ilość tych odpadów wzrosła o 12,4 proc. – z około 2 951,1 tys. ton do około 3 317,2 tys. ton.
Były to głównie odpady biodegradowalne, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady wielkogabarytowe oraz odpady szklane, które to frakcje stanowiły 73,5 proc. ogółu odpadów komunalnych zebranych selektywnie wytworzonych przez gospodarstwa domowe w 2018 r.